Poplatky

Poplatek za komunální odpad činí 500,- Kč na osobu ročně. U chalup používaných k rekreaci činí poplatek 500,- Kč za chalupu.
Poplatek je stanoven vyhláškou č. 2/2019. Osvobozeni jsou občané, kteří v daném roce dovrší 80 a více let a děti narozené v tomto roce.

Poplatek za psa činí 100,- Kč ročně za prvního psa. Za každého dalšího psa u stejného majitele se platí 150,- Kč ročně.
Poplatek je stanoven vyhláškou č. 1/2019.

Nájemné za hrobové místo je stanoveno dle plochy v m2 a činí 30,- Kč/m2. Výměra hrobu a výše poplatku je uvedena v nájemní smlouvě ke konkrétnímu hrobu.
Výše nájemného byla schválena na zastupitelstvu obce dne 10.12.2020, usnesením č. 7 a 8/6/2020.

Termín úhrady jednorázových poplatků je do 30. 6. běžného roku.

Poplatky je možné uhradit:

  1. hotově na Obecním úřadě v úředních hodinách
  2. převodem, číslo účtu 10326741/0100, variabilní symbol je číslo popisné, u nájemného za hrob číslo hrobového místa uvedené ve smlouvě.