Mateřská škola Bezkov

Mateřská škola Bezkov se nachází v prostředí klidné vesnice, obklopena krásnou přírodou v blízkosti Národního parku Podyjí. Školka sídlí v historické budově bývalé základní školy z roku 1898. Jednotřídní školu navštěvují především děti z Bezkova a okolních vesnic – Mašovic, Podmolí a Lukova. Ke škole patří prostorná zahrada se starými ovocnými stromy, které jsou postupně vyměňovány za okrasné listnaté i jehličnaté dřeviny.

Mateřská škola Bezkov je jednotřídní, s kapacitou 30 dětí s celodenním provozem a provoz školy je denně od 6.45 do 16.00 hodin.

Dlouhodobě se nám daří spolupráce s rodiči, vyvíjíme aktivity a organizujeme činnosti vedoucí ke sblížení výchovného působení mateřské školy a rodiny. Kvalitní je dlouholetá spolupráce se Základní školou v Mašovicích.

Vlastní vzdělávací program

Mateřská škola pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu s názvem „Po celý rok s úsměvem“, který respektuje rámcová pravidla a požadavky na předškolní vzdělávání a stejně tak konkrétní možnosti naší mateřské školy. Umožňuje vnímat dětem svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Umožňuje všem dětem optimální rozvoj osobnosti a pomůže jim utvářet si pokud možno vstřícný a pozitivní vztah ke světu. V procesu poznávání přírodních jevů a zákonitostí jsou preferovány metody pozorování a praktické činnosti.

Výchova a vzdělávání jsou uskutečňovány formou činností spontánních, řízených, relaxačních, společných akcí dětí, rodičů a zaměstnanců a dalších aktivit. Škola je zaměřena na osobnostní rozvoj každého dítěte, vytváření a prohlubování zásad zdravého životního stylu, ekologickou výchovu a na rozvoj řečových dovedností. (Kompletní ŠVP je k dispozici v šatně MŠ).

Historie předškolního školství v Bezkově začíná v roce 1969, kdy byl v budově č.p. 71 zřízen zemědělský útulek, aby bylo přes den postaráno o děti rodičů pracujících v JZD. V roce 1971 byl zemědělský útulek převeden na Mateřskou školu s celodenním provozem. V roce 1977 se MŠ Bezkov stala spádovou školkou pro okolní obce Lukov, Mašovice a Podmolí. Do zařízení na č.p. 71 byly umístěny děti ve věku 2-4 roky, proto se mu říkalo "Malá školka". K tomu MŠ získala budovu bývalé základní školy, kde byly děti ve věku 4-7 let. V té budově, tehdy názývané "Velká školka", sídlí mateřská škola dosud. Malá školka byla zrušena v roce 1992, protože jednak už nebyly ročníky tak silné a navíc byla mateřská dovolená prodloužena na 4 roky.

Čtěte více zde: oficiální stránky mateřské školy Bezkov