Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Obec Bezkov, okres Znojmo, vykonává

Bc. Ida Holíková, bytem Bezkov 66, okres Znojmo

Kontaktní údaje na osobu pověřence: 

 • titul, jméno a příjmení: Bc. Ida Holíková
 • Telefon: 607 053 595
 • e-mail: 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obecní úřad Bezkov provádí níže uvedené zpracování osobních údajů:

Pohřebnictví

 • Účel zpracování:  postup dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie osobních údajů:  Jméno příjmení, datum narození, rodné číslo a adresní údaje
 • Právní důvod: právní povinnost
 • Kategorie subjektů údajů:  osoby uvedené v ust. § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie příjemců údajů:  Obecní úřad Bezkov, notáři, soudy
 • Doba uchovávání:   viz spisový a skartační řád

Agenda nemovitostí

 • Účel zpracování:  uzavírání nájemních smluv na nemovitosti v majetku Obce Bezkova
 • Právní důvod: plnění smlouvy
 • Kategorie osobních údajů:  Jméno příjmení, datum narození, rodné číslo a adresní údaje
 • Kategorie subjektů údajů:   nájemci bytů, další osoby bydlící v bytě, zájemci o koupi/pronájem /pozemku
 • Kategorie příjemců údajů:  Obecní úřad Bezkov
 • Doba uchovávání:   viz spisový a skartační řád

Trvalý pobyt

 • Účel zpracování: evidence, přihlášení, odhlášení, změny a zrušení trvalého pobytu
 • Právní důvod: právní povinnost
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: osoby mající trvalý pobyt na území Obce Bezkov
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Bezkov, Ministerstvo vnitra ČR, žadatelé
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

 Správa daní a poplatků

 • Účel zpracování:  postup ve věcech dle zákona o správě daní a poplatků
 • Právní důvod: právní povinnost
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: poplatník
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Bezkov
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Údaje o členech Jednotky sboru dobrovolných hasičů

 • Účel zpracování výkon činnosti při zásahu v rámci požární ochrany, pojištění
 • Právní důvod: právní povinnost
 • Kategorie osobních údajů: Jméno příjmení, datum narození, rodné číslo a adresní údaje, citlivé osobní údaje (zdravotní stav)
 • Kategorie subjektu údajů: členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů bezkov
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad bezkov, pojišťovna
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Stížnosti, podněty, petice

 • Účel zpracování: vyřizování stížností, podnětů, petic
 • Právní důvod: právní povinnost
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: podavatelé stížností, podnětů, petic
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Bezkov
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Personální a platová agenda

 • Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených 
 • Právní důvod: plnění smlouvy
 • Kategorie osobních údajů: Jméno příjmení, datum narození, rodné číslo a adresní údaje 
 • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, členové výborů zastupitelstva a komisí rady města, členové volebních komisí 
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad bezkov, ČSSZ, ČSÚ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, inspektorát práce, úřad práce 
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

  

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 SB., o svobodném přístupu k informacím

 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 • Právní důvod: právní povinnost
 • Kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, datum narození a adresní údaje 
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci 
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Bezkov, odvolací orgán
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Volby

 • Účel zpracování: zajištění agendy podle volebních zákonů 
 • Právní důvod: právní povinnost
 • Kategorie osobních údajů: Jméno příjmení, datum narození, rodné číslo a adresní údaje 
 • Kategorie subjektu údajů: občané obce Bezkov starší 18 let, členové volebních komisí, žadatelé o voličské průkazy 
 • Kategorie příjemců údajů: Obec Bezkov, volební komise, kontrolní orgány
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Evidence daní a poplatků:

 • Účel zpracování: evidence daní a poplatků 
 • Právní důvod: právní povinnost
 • Kategorie osobních údajů: Jméno příjmení, datum narození a adresní údaje 
 • Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků 
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Bezkov
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Ověřování podpisů a listin

 • Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin 
 • Právní důvod: právní povinnost
 • Kategorie osobních údajů: Jméno příjmení, datum narození, a adresní údaje 
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu, nebo listiny 
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Bezkov
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Kácení dřevin rostoucích mimo les

 • Účel zpracování: ochrana dřevin rostoucích mimo les
 • Právní důvod: právní povinnost
 • Kategorie osobních údajů: Jméno příjmení, datum narození, a adresní údaje 
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o povolení kácení stromů rostoucích mimo les
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Bezkov, odvolací orgán
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Evidence obyvatel

 • Účel zpracování: evidence obyvatel
 • Právní důvod: právní povinnost
 • Kategorie osobních údajů: Jméno příjmení, datum narození, rodné číslo a adresní údaje místo narození, rodné číslo, trvalé bydliště, doručovací adresa, předchozí pobyt, číslo OP, omezení způsobilosti, údaje o opatrovníkovi, oprávněná osoba, podpis
 • Kategorie subjektu údajů: občané žijící na území obce Bezkov
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad bezkov
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád