Primiční mše svatá

V roce 2015 vyšel z Bezkova novokněz Marek Coufal č.p. 28. A protože se do kněžského stavu nevstupuje zrovna často, bývá to velká událost, která přiláká lidi z okolí i z velké dálky. V Bezkově se tak stalo po 80. letech, kdy v roce 1935 vyšel ze vsi kněz František Stehlík č.p. 18.

Primiční mši svatou odsloužil Pater Marek na fotbalovém hřišti 8. července 2015. Primice se zúčastnilo asi 1000 věřících a zhruba 50 duchovních.

 

Obsah

P. Marek Coufal - životopis
Něco o primici
P. MUDr. Otto Opálka CM
P. František Stehlík
Fotogalerie, video

Marek Coufal - něco málo z mého života

Narodil jsem se 11. prosince 1975 jako třetí dítě manželům Marii a Antonínu Coufalovým. Pokřtěn jsem byl hned 11. následujícího měsíce v Bezkově P. Opálkou. Spolu s rodiči, sourozenci Liborem a Kamilou jsme prožili krásné chvíle dětství a dospívání s všeobjímající rodičovskou láskou. Svůj podíl na vytváření dobrého rodinného zázemí měli i prarodiče, s nimiž jsme se každý den setkávali u „rodinného stolu“. Vyrůstal jsem v praktikující katolické rodině a k ministrování jsem se dostal podobně jako ostatní kluci kolem 6. roku

Povinnou školní docházku jsem absolvoval v Mašovicích, a pak ve Znojmě. Zde jsem v náboženství poznal P. Pavla Kopeckého a mimo hodin náboženství jsem občas ještě zavítal na faru u sv. Mikuláše, kde jsem Páteru pokládal mnoho otázek. V té době jsem vůbec nemyslel na kněžství a ani prospěch tomu příliš nenasvědčoval.

Po základní škole jsem si vybral studijní obor instalatér. Na učilišti se již náboženství neučilo a nezbýval ani čas na zajímavé rozhovory na faře u sv. Mikuláše. Po vyučení jsem nastoupil do tehdejšího ZD Mašovice jako řidič a údrždář.

Dalším knězem, který mě velmi ovlivnil, byl P. Marek Dunda. Zavedl společenství mládeže, vysvětloval poutavě pravdy víry a pořádal mnoho akcí. Především díky jemu jsem se stal posléze akolytou. Nic ovšem ani zde nenasvědčovalo k směřování zasvěcenému životu. Po deseti letech jsem se rozhodl dokončit úplné středoškolské vzdělání na Integrované střední škole v Brně Bosonohách, kde jsem v roce 2007 složil maturitní zkoušku.

V té době jsem se rozhodoval mezi manželstvím a životem zasvěceným Bohu. Po několika měsících intenzivních modliteb za správné rozhodnutí pro životní cestu jsem nakonec podal přihlášku do semináře. Na této cestě rozhodování mne duchovně doprovázel vedle P. Josefa Hudce, OCr. velkým dílem i P. Marek Dunda. Oběma upřímně děkuji.

Ve 32 letech jsem nastoupil do teologického konviktu v Olomouci a jako bohoslovec jsem pak pokračoval dalších pět roků na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci. Po složení státní závěrečné zkoušky a ukončení studií jsem byl vysvěcen 21. června 2014 na jáhna. Svoji jáhenskou službu jsem konal ve Žďáru nad Sázavou - farnost Zámek. Kněžské svěcení jsem přijal v brněnské katedrále dne 27. června 2015.

Je obdivuhodné, jak si Bůh každého, kdo souhlasí, vede. Děkuji pak veliké věci a sám se skláním před jeho moudrostí a trpělivostí.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 12.6.2015

Něco o primici

Primice, neboli primiční mše svatá, je první mše, kterou novokněz po vysvěcení slouží. A protože se do kněžského stavu nevstupuje zrovna často, bývá to velká událost, která přiláká davy lidí z širokého okolí i z velké dálky. Proto probíhá na fotbalových hřištích nebo na jiných velkých plochách, poněvadž i ten největší kostel by byl v tu chvíli malý. 

Celá akce, která proběhla 8. července 2015 odpoledne, začala neveřejnou částí v místní kapli, kde za přítomnosti rodiny a dalších duchovních dostal novokněz Marek Coufal požehnání od své maminky a byl požehnán jeho ornát. Poté se odebrali průvodem na fotbalové hřiště, kde P. Marek odsloužil svoji primiční mši svatou. Na mši bylo asi 1000 lidí, přijelo několik autobusů, z toho dva ze Žďáru nad Sázavou, kde P. Marek působil jako jáhen. Mši koncelebrovalo dalších 17 novokněží, kteří byli vysvěceni spolu s P. Markem v Brně. Dále koncelebroval náš pan farář P. Josef Hudec, P. Marek Dunda, znojemský děkan P. Jindřich Bartoš a dalších asi 30 kněží a jáhnů. Po mši čekalo na všechny přítomné pohoštění u kulturního domu. Počátek akce trochu kazil déšť, ale byl to v vlastně zázrak, vyslyšení našich proseb v době sucha. Navíc déšť o svatbě znamená štěstí a primice je v podstatě také svatba. 

Po kněžském svěcení byl novokněz Marek Coufal umístěn do farního týmu FATYM Přímětice - Bítov, se sídlem v Příměricích u Znojma. Věru vzácná výjimka, že ho umístili tak blízko domova.

Tradicí také je, že novokněz odslouží mši ve svém "rodném" kostele, kde už jako kluk ministroval. Stalo se tak v neděli 17. ledna 2016, o druhé neděli v liturgickém mezidobí, kdy si P. Marek Coufal vyměnil všechny mše s P. Josefem Hudcem, takže poté odsloužil mši sv. ve farním kostele v Mašovicích a poté na Hradišti v kostele sv. Hypolitta.

P. MUDr. Otto Opálka CM

V roce 2015 uplyne sto roků od narození P. MUDr. Otto Opálky. Roku 1968 byl přijat na teologickou fakultu v Olomouci a v roce 1972 byl vysvěcen na kněze v řádu lazaristů (zkratka uváděná za jménem lazaristů je CM  Congregatio Missionis). Lékařskou praxi opustil, ale nadále pomáhal a radil svým kolegům a nemocným, protože ho stále vyhledávali.

Jako kaplan působil jeden rok v Židlochovicích u Brna. Pak v roce 1973 nastoupil jako duchovní správce do Mašovic u Znojma, kde sloužil až do své smrti 30. října 1988. Poslední roky života byly bohaté na bolestné utrpení, které snášel s velikou trpělivostí a pokorou. Pochován je na hřbitově na Hradišti u Znojma mezi řádovými sestrami svatého Karla Boromejského. Kněz Otto Opálka patří k těm, kteří by v naší vlasti mohli být časem svatořečeni.

P. František Stehlík

5. července 2015 uplynulo 80. roků od primiční mše svaté P. Františka Stehlíka, narozeného 6.2.1911 v Bezkově číslo 18. Byl vysvěcen v Brně 29.6.1935. Působil v Jevišovicích, ve Velkých Pavlovicích a od roku 1942 v Lipovci u Blanska, kde zemřel 28.7.1984. Působil tam celkem 42 let.

Svědectví o otci Stehlíkovi podává jeho tehdejší farník z Obce Lipovec pan Jan Celý: „Pan farář Stehlík se mi jevil jako typický venkovský kněz, který s farností žil a se všemi dobře vycházel. Byl dobrým hospodářem, provedl řadu oprav kostela i fary. Měl vynikající kázání a snad nejvíc vzpomínám na jeho náboženství, kdy dovedl poutavě vyprávět příběhy Starého i Nového Zákona. Na tabuli nám kreslil mapy, takže dodneška vidím ty jeho kresby o putování Izraelitů z babylónského zajetí, či jejich putování ze zajetí egyptského. K nám ministrantům býval přísný, ale spravedlivý.“

Co všechno tento lipovecký farář zbudoval? Začíná to po válce pořízením nových zvonů (staré zabavili Němci) a končí to pořízením křížové cesty a betléma od manželů Kratochvílových ještě v roce 1984. Další výčet jeho rozsáhlého díla najdete na farním webu Lipovec.

V Pamětech obce Lipovec je P. Stehlík uveden jako vlastenec a lidumil. Čest jeho památce.

Fotogalerie

Video na Youtube.com

délka 1:46:07

Primice

Mše v "rodném" kostele