Informace dle zákona 106/1999 Sb.

1. Název Obec Bezkov
2. Důvod a způsob založení:

Právní základ obcí je dán Ústavou České republiky, zákon č. 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Obecní zřízení upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura: Zastupitelstvo » Starosta » Obecní úřad

Organizační složky obce:
Obecní knihovna Bezkov
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Bezkova

Příspěvková organizace:
Mateřská škola Bezkov

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Bezkov 100, 669 02 Znojmo
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Bezkov 100, 669 02 Znojmo,
4.3 Úřední hodiny: viz. stránka kontakty
4.4 Telefonní čísla: 515 236 346 (volejte pouze v úředních hodinách)
4.5 Čísla faxu: 515 236 346
4.6 Adresa internetové stránky: www.bezkov.cz
4.7 Adresa e-podatelny:


4.8 Další elektronické adresy: Nejsou žádné další elektronické adresy.
5. Bankovní spojení: KB Znojmo 10326741/0100
6. IČ: 600121
DIČ: CZ 600121
8.1 Seznamy hlavních dokumentů: viz. úřední deska
8.2 Rozpočet viz. rozpočet
9. Žádosti o informace: viz. níže: Žádosti o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání: viz. níže: Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky: viz. níže: Oprané prostředky
12. Formuláře: ---
13. Návody pro řešení životních situací: viz. Portál veřejné správy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy: viz. níže: Přehled používaných předpisů
14.2 Vydané právní předpisy: viz. vyhlášky obce
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: viz: Sazebník úhrad za poskytování informací ze dne 1.7.2019
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu
o výši úhrad za poskytnutí informací:
---
16.1 Vzory licenčních smluv: ---
16.2 Výhradní licence: ---
17. Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.: viz. úřední deska

Žádosti o informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Možnosti podání žádosti o informace

Ústně

 • osobně na Obecním úřadě v Bezkově v úředních dnech a v úředních hodinách
 • telefonicky na tel. č.: 515236346

Písemně

 • na adrese: Obec Bezkov, Bezkov 100, 669 02 Znojmo
 • faxem na tel. č.: 515236 346

Elektronicky

 • e-mail: (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Zveřejňování informací

Obec Bezkov zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce umístěné před Obecním úřadem (foto)
 • na internetové (elektronické) úřední desce

Poskytování informací

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

Ústní podání

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Písemné podání

Písemnou žádost můžete podat:

 • na adresu obce: Obec Bezkov, Bezkov 100, 669 02 Znojmo
 • elektronicky:

Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně.

Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

 1. komu je určena
 2. kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost

 1. musí být srozumitelná
 2. musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
 3. nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti

 1. písemně
 2. nahlédnutím do spisu
 3. pořízením kopie
 4. na paměťových médiích.

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná rada obce nebo starosta.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

Přehled používaných předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Bezkov jedná a rozhoduje.

 • Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR
 • zák. č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 22/2004 Sb. o místním referendu
 • zák. č. 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin
 • zák. č. 500/2004 Sb. Správní řád
 • zák. č.250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • vyhl. Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
 • zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
 • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • zák. č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • vyhl. Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působnost
 • zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání
 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • nař. vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
 • zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zák. č. 338/1992 o dani z nemovitých věcí
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
 • zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
 • zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • zák. č. 255/2012 Sb. , o kontrole (kontrolní řád)
 •  vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
 •  zák. č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí
 •  zák č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 •  zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 •  vyhl. Ministerstva financí č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
 • vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními obce.